Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIV của CTCP PIV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:
– Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
– Thời gian thực hiện: 15/09/2016
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần PIV, tầng 13 tòa nhà TTC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/09/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu được nhận quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới tương ứng là 155 x 5% = 7,75 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số lượng cổ phiếu của cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 7 cổ phiếu và 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần PIV, tầng 13 tòa nhà TTC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Trả lời