PIV – HĐQT sẽ trình ĐHCĐ 2017 chia cổ tức 5% và mua lại 82% VĐL Công Ty CP BOT Cầu Thái Hà.

HĐQT đã quyết định trình ĐHCĐ 2017 để thông qua việc chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5%. Đồng thời trình Đại hội tiếp tục cho tiến hành việc phát hành TPCĐ trị giá 200 tỷ đồng để mua lại 82% cổ phần của Công ty CP BOT Cầu Thái Hà.

Trả lời