Ban lãnh đạo

Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Bà Hoàng Thị Hoài 28/8/2015
Thành viên HĐQT Bà Nhữ Thị Kim Thu 3/7/2017
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Trọng Đức 21/4/2015
Thành viên HĐQT Ông Trịnh Tiến Khương 3/7/2017
Thành viên HĐQT Ông Lê Tuấn Anh 21/4/2015
Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Tổng Giám đốc Ông Trịnh Tiến Khương 29/4/2016
Kế toán trưởng Bà Phí Thị Ngọc Anh 06/10/2015
Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Ông Trần Đăng Khoa 3/7/2017
Thành viên BKS Bà Trương Thị Nhung 3/7/2017
Thành viên BKS Bà Đặng Thị Nụ 6/6/2014
Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Công bố thông tin Ông Trần Đức Dũng 21/4/2015