Ban lãnh đạo

Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Ông Ngô Tiến Cương 29/06/2018
Thành viên HĐQT Bà Nhữ Thị Kim Thu 03/07/2017
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Trọng Đức 21/04/2015
Thành viên HĐQT Ông Trịnh Tiến Khương 03/07/2017
Thành viên HĐQT Ông Lê Tuấn Anh 21/04/2015
Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Tổng Giám đốc Ông Trịnh Tiến Khương 29/04/2016
Kế toán trưởng Bà Phí Thị Ngọc Anh 06/10/2015
Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Bà Trịnh Thị Liên 29/06/2018
Thành viên BKS Bà Trương Thị Nhung 03/07/2017
Thành viên BKS Bà Đặng Thị Nụ 06/06/2014
Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Công bố thông tin Ông Ngô Tiến Cương 03/03/2018