Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét)

Tải Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013