Ban lãnh đạo

Chức vụ Họ tên Thời gian bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Ông Trương Tuấn Anh 12/12/2018 Thành viên HĐQT Bà Nhữ Thị Kim Thu 30/6/2017 Thành viên HĐQT Ông Triệu Văn Hợi 12/6/2018 Chức vụ Họ tên Thời gian bổ Read more