HOÀNG THỊ HOÀI- BÁO CÁO MUA THÀNH CÔNG 477.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Hoài
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người công bố thông tin
– Mã chứng khoán: PIV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.161.500 CP (6,7%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 477.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.638.500 CP (9,4%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 04/06/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 03/07/2018.