HOÀNG THỊ HOÀI- CHỦ TỊCH HĐQT- BÁO CÁO MUA THÀNH CÔNG 846.500 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Hoài
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: PIV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 315.000 CP (tỷ lệ 1,82%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 846.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.161.500 CP (tỷ lệ 6,7%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 09/05/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 01/06/2018.