HOÀNG THỊ HOÀI- CHỦ TỊCH HĐQT- ĐĂNG KÝ MUA 1.000.000 CP

Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 1.000.000 CP