HOÀNG THỊ HOÀI- CHỦ TỊCH HĐQT- ĐĂNG KÝ MUA 2.000.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Hoài
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: PIV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.161.500 CP (tỷ lệ 6,7%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/06/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/07/2018.