Ngày 05.04.2018 Công ty CP PIV nhận được công văn chấp thuận gia hạn CBTT BCTC kiểm toán năm 2017 của UBCKNN

Công ty CP PIV nhận được công văn chấp thuận gia hạn CBTT BCTC kiểm toán năm 2017 của UBCKNN, xem và tải tại đây :CV UBCKNN-BCTC2017 PIV