Ngày 17/04/2017, ngày giao dịch đầu tiên 750.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 17/04/2017, ngày giao dịch đầu tiên 750.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung, xem hoặc tải tại đây.