Ngày 4/9/2018, PIV-CBTT nhận được TB về ngày giao dịch đầu tiên của CP PIV

Ngày 4/9/2018, PIV-CBTT nhận được TB về ngày giao dịch đầu tiên của CP PIV, xem và tải tại đây