Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên (29/05/2015)

Tải Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên (29/05/2015)