Nguyễn Thu Huyền – Ủy viên HĐQT – đã mua 600.000 CP

Nguyễn Thu Huyền – Ủy viên HĐQT – đã mua 600.000 CP