Nguyễn Thu Huyền – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 630.000 CP

Nguyễn Thu Huyền – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 630.000 CP