Nguyễn Thu Huyền – Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 500.000 CP

Nguyễn Thu Huyền – Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 500.000 CP