Nguyễn Trọng Đức- Ủy viên HĐQT -đã mua 200.000CP

Nguyễn Trọng Đức- Ủy viên HĐQT -đã mua 200.000CP