Nguyễn Trọng Đức- Ủy viên HĐQT -đăng ký mua 500.000CP

Nguyễn Trọng Đức- Ủy viên HĐQT -đăng ký mua 500.000CP