Phạm Văn Thuận không còn là cổ đông lớn

Phạm Văn Thuận không còn là cổ đông lớn