PIV Ban hành quy trình tổ chức Đại Hội Cổ Đông gồm quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHCĐ

PIV ban hành Quyết định ban hành quy trình tổ chức ĐHCĐ, ấn vào để xem hoặc tải

Quy trình tổ chức Đại Hội Cổ Đông, ấn vào để xem hoặc tải