PIV- CBTT nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn tại công ty liên kết, thu hồi toàn bộ các khoản ủy thác đầu tư

Nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn tại công ty liên kết, thu hồi toàn bộ các khoản ủy thác đầu tư, xem và tải tại đây