PIV-CBTT nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc không thu hồi khoản lãi của các HĐKT liên quan đến 02 khách hàng -Công ty hữu hạn Xinshen Thẩm Quyến và công ty hữu hạn mậu dịch Bảo Hồng Bằng Tường Quảng Tây

Nghị quyết HĐQT về việc không thu hồi khoản lãi của các HĐKT liên quan đến 02 khách hàng -Công ty hữu hạn Xinshen Thẩm Quyến và công ty hữu hạn mậu dịch Bảo Hồng Bằng Tường Quảng Tây, xem và tải tại đây