PIV CBTT nhận được Giấy ĐKKD thay đổi lần 23- đính kèm điều lệ công ty hiệu chỉnh ngày 26.12.2018

CBTT nhận được Giấy ĐKKD thay đổi lần 23- thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi trụ sở công ty, xem và tải tại đây

CBTT điều lệ công ty hiệu chỉnh ngày 26.12.2018, xem và tải tại đây