PIV- CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

PIV- CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, xem hoặc tải tại đây.