PIV- CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, xem va tai

Tài liệu bổ sung- Tờ trình thay thế nhân sự HĐQT, xem và tải tại đây