PIV-CBTT về thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách CĐ dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, xem và tải tại đây