PIV nhận được CV thông báo của HNX về việc đưa CP PIV vào diện hạn chế giao dịch

CV HNX CBTT, xem và tải tại đây