PIV – NQHĐQT thông qua chủ trương mua 25% VĐL CT CP BOT Cầu Thái Hà