PIV- NQHĐQT v/v triển khai phương án phát hành trái phiếu

NQHĐQT v/v triển khai phương án phát hành trái phiếu, xem hoặc tải tại đây