PIV-Thay đổi nhân sự cấp cao

PIV-Thay đổi nhân sự- Thay đổi Tổng giám đốc, xem và tải tại đây