PIV- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, xem va tai