Thông báo về lý do và phương hướng khắc phục đưa cổ phiếu PIV khỏi diện hạn chế giao dịch

Thông báo về lý do và phương hướng khắc phục đưa cổ phiếu PIV khỏi diện hạn chế giao dịch, xem và tải tại đây.