Vũ Văn Cương – Ủy viên HĐQT – đăã mua 500.000 CP

Vũ Văn Cương – Ủy viên HĐQT – đăã mua 500.000 CP