PIV – Hợp đồng thực hiện Quý 01/2017

Hợp đồng tạm nhập tái xuất: Cung cấp IC cảm ứng dùng trong điện thoại.
Giá trị: 6.036.092$ ~144.477 tỷ đồng
Tên công ty ký: Công ty TNHH Xinshen Thẩm quyến

Trả lời