PIV – Ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIV của CTCP PIV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2015
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian họp: Công ty có thông báo gửi kèm theo thư mời họp cổ đông
– Địa điểm tổ chức họp: Công ty có thông báo gửi kèm theo thư mời họp cổ đông
– Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS);
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
+ Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch cổ tức 2015;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ;
+ Thông qua tờ trình đóng văn phòng giao dịch và cập nhật lại danh sách cổ đông sáng lập trên đăng ký kinh doanh.

Trả lời