Ban lãnh đạo

Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Ông Trương Tuấn Anh 12/12/2018
Thành viên HĐQT Bà Nhữ Thị Kim Thu 30/6/2017
Thành viên HĐQT Ông Triệu Văn Hợi 12/6/2018
Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Tổng Giám đốc Ông Triệu Văn Hợi 10/11/2018
Kế toán trưởng Ông Vũ Mạnh Hùng 22/12/2018
Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Bà Từ Thị Hương 15/5/2019
Thành viên BKS Bà Đặng Thị Nụ 6/6/2014
Thành viên BKS Bà Trương Thị Nhung 30/6/2017
Chức vụ
Họ tên
Thời gian bổ nhiệm
Công bố thông tin Ông Triệu Văn Hợi 20/12/2018

Trả lời