CBTT báo cáo giao dịch của cổ đông lớn- AMERICA LLC

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
– Mã chứng khoán: PIV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.318.600 CP (tỷ lệ 7,61%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 85.800 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.404.400 CP (tỷ lệ 8,11%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 19/10/2018.

Trả lời