Hotline: Email:

Giới Thiệu

Công ty Cổ phần PIV tiền thân là Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103022270 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/01/2008, sau đó được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV.Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và sự phát triển của Công ty, theo Nghị quyết số 5/2011/NQ-HĐQT ngày 21/2/2011 của Hội đồng quản trị, Bộ phận tư vấn thẩm định giá của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV được tách ra thành Công ty CP Thẩm định giá PIV.

Ngành nghề và Dịch Vụ