CBTT báo cáo giao dịch của cổ đông lớn- AMERICA LLC

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC- Mã chứng khoán: PIV 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.208.500 CP (tỷ lệ 6,98%) 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.100 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.218.600 CP (tỷ lệ 7,03%) 
– Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư 
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/09/2018.

Trả lời