CBTT nhận được Quyết định của Tổng cục thuế – Cục thuế Hà Nội

Ngày 18/03/2021, Công ty Cổ phần PIV nhận được quyết định số 6943/QĐ – CTHN – QLN ngày 09/03/2021 của Tổng cục thuế – Cục thuế TP Hà Nội về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, xem tại đây