Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét)

Tải Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011