Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014

Tải Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên