Nguyễn Trọng Đức- Ủy viên HĐQT -đã mua 500.000CP

Nguyễn Trọng Đức- Ủy viên HĐQT -đã mua 500.000CP