Tháng 08/2016 PIV đã thực hiện ký kết Hợp đồng cung cấp thép với Công ty Thảo Hiền Trị giá: 60,7 tỷ

Tháng 08/2016 PIV đã thực hiện ký kết Hợp đồng cung cấp thép với Công ty Thảo Hiền

Trị giá: 60,7 tỷ

Trả lời