Ban lãnh đạo

 

Chức vụ

Họ tên

Thời gian bổ nhiệm

    Chủ tịch HĐQT

    Ông Trương Tuấn Anh

    12/12/2018

    Thành viên HĐQT

    Ông Nguyễn Duy Bằng

    25/05/2020

    Thành viên HĐQT

    Ông Nguyễn Hồng Quân

    07/05/2022

    Tổng Giám đốc

    Ông Vũ Mạnh Hùng

    02/12/2022

    Kế toán trưởng

    Bà Phạm Cẩm Ngân

    02/12/2022

    Trưởng BKS

    Ông Hoàng Tiến Thành

    28/04/2021

    Thành viên BKS

    Bà Đặng Thị Nụ

    06/06/2014

    Thành viên BKS

    Ông Nguyễn Hữu Sáng

    07/05/2022

    Công bố thông tin

    Ông Vũ Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc

    08/12/2022