Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn – AMERICA LLC

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
– Mã chứng khoán: PIV 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.610.600 CP (tỷ lệ 9,3%) 
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 124.800 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.485.800 CP (tỷ lệ 8,58%) 
– Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục 
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/06/2019.