Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Công ty Cổ phần PIV trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được kiểm toán và Công văn giải trình của Công ty về Báo cáo tài chính .

Chi tiết các thông tin vui lòng xem tại đây.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Công văn giải trình