CBTT báo cáo tài chính năm 2019 kèm giải trình

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019

► CBTT báo cáo tài chính quý 4/2019 kèm giải trình,Chi tiết tại file đính kèm

► CBTT báo cáo tài chính quý 3/2019 kèm giải trình,Chi tiết tại file đính kèm

► CBTT báo cáo tài chính quý 2/2019 kèm giải trình,Chi tiết tại file đính kèm

► CBTT báo cáo tài chính quý 1/2019 kèm giải trình,Chi tiết tại file đính kèm