CBTT báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020

► CBTT báo cáo tài chính quý 4/2020 kèm giải trình,Chi tiết tại file đính kèm

► CBTT báo cáo tài chính quý 3/2020 kèm giải trình,Chi tiết tại file đính kèm

► CBTT báo cáo tài chính quý 2/2020 kèm giải trình,Chi tiết tại file đính kèm

► CBTT báo cáo tài chính quý 1/2020 kèm giải trình,Chi tiết tại file đính kèm