CBTT BB+ NQ, Điều lệ, Quy chế nội bộ điều chỉnh thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

CBTT BB+ NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, xem tại đây

CBTT Điều lệ điều chỉnh thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, xem tại đây

CBTT Quy chế nội bộ điều chỉnh thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, xem tại đây